(1)
Kallio, K. P.; Riding, J. Geographies of Welcome. Fennia 2018, 196, 131-136.