(1)
Kallio, K. P.; Heikkinen, A. M.; Riding, J. Societal Impact through Lingual Plurality. Fennia 2021, 199, 1–8.